Data for: Antibacterial anthraquinone dimers from marine derived fungus Aspergillus sp.

Published: 14 December 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/gjz58ydhv5.1
Contributors:
Jianlin Li,
Caiwei He,
Xin Jiang,
Bin Lin,
Bo-Yi Fan,
Dong Wang,
Huilian Huang,
Xinpei Liu,
Yuxin Di,
SaiJian Lu

Description

Antibacterial and Cytotoxic activity of compounds 1-7, and NMR data of compounds 1 and 2 are available as Supporting Information.

Files

Categories

Cytotoxicity, Antibacterial Activity, Database

License