Data for: Antibacterial anthraquinone dimers from marine derived fungus Aspergillus sp.

Published: 14 December 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/gjz58ydhv5.1
Contributors:
Jianlin Li, Caiwei He, Xin Jiang, Bin Lin, Bo-Yi Fan, Dong Wang, Huilian Huang, Xinpei Liu, Yuxin Di, SaiJian Lu

Description

Antibacterial and Cytotoxic activity of compounds 1-7, and NMR data of compounds 1 and 2 are available as Supporting Information.

Files

Categories

Cytotoxicity, Antibacterial Activity, Database

Licence