Data for: Plastome sequencing of Myripnois dioica and comparison within Asteraceae

Published: 01-08-2019| Version 1 | DOI: 10.17632/gmbsn4phk8.1
Contributors:
Hang Sun,
Yanxia Sun,
Aimeng Meng,
nan lin,
Tao Deng,
xu zhang,
Jianwen Zhang,
Hengchang Wang

Description

Complte chloroplast genome of Myripnois dioica

Files