Proteomics and Lipidomics Reveal the Protective Mechanism of Dietary n-3 PUFA Supplementation for Photoaging

Published: 26 November 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/gppc3pz49d.1
Contributors:
Peiru Wang, Guorong Yan, Huan Xue, Yajing Cao, Guolong Zhang, Xiuli Wang

Description

TMT-based proteomics data and Lipidomics data for mice with or without n-3 PUFA supplementation.

Files

Categories

Protein

Licence