Proteomics and Lipidomics Reveal the Protective Mechanism of Dietary n-3 PUFA Supplementation for Photoaging

Published: 26 November 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/gppc3pz49d.1
Contributors:
Peiru Wang,
Guorong Yan,
Huan Xue,
Yajing Cao,
Guolong Zhang,
Xiuli Wang

Description

TMT-based proteomics data and Lipidomics data for mice with or without n-3 PUFA supplementation.

Files

Categories

Protein

License