Data for: Hydrogen peroxide modulates clock gene expression via RORa and REV-ERBα/β

Published: 10-10-2019| Version 1 | DOI: 10.17632/grwx48r4dm.1
Contributors:
lina qu,
Yinghui Li,
Ke Lv,
Guohua Ji,
Hailong Chen,
yanli wang,
Yongliang Zhang

Description

Original figures of the representative images in the manuscript.

Files