Data for: Association between HLA genotype and antiseizure medications (ASMs)-induced maculopapular eruption to among epilepsy patients in Xinjiang, China

Published: 18 June 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/gvzybn54rd.1
Contributors:
Ting Zhao,
Li Sun,
Lu-hai Yu,
Maerjiang Bahatibieke,
Yan Sun,
Yong Ji,
hongjian li,
Li Jia,
Luhai Yu,
Wen-li Liu,
Feng Wang

Description

Genetic associations between antiseizure medications (ASMs)-induced maculopapular eruption (MPE) and human leukocyte antigen (HLA) variants in Xinjiang, China.

Files

Categories

Anthropological Genetics

License