Data for: Association between HLA genotype and antiseizure medications (ASMs)-induced maculopapular eruption to among epilepsy patients in Xinjiang, China

Published: 18 June 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/gvzybn54rd.1
Contributors:
Ting Zhao, Li Sun, Lu-hai Yu, Maerjiang Bahatibieke, Yan Sun, Yong Ji, hongjian li, Li Jia, Luhai Yu, Wen-li Liu, Feng Wang

Description

Genetic associations between antiseizure medications (ASMs)-induced maculopapular eruption (MPE) and human leukocyte antigen (HLA) variants in Xinjiang, China.

Files

Categories

Anthropological Genetics

Licence