Data for: Insights into the medicinal fungal species Ophiocordyceps xuefengensis from traditional Yao communities of China

Published: 30 August 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/gw3sdvv94v.1
Contributors:
Shuihan Zhang, Rongrong Zhou, Jian Jin, Yuhui Qin, You Qin, Lin Chen, Hao Liu, Jing Xie, Can Zhong, Wenli Kang

Description

Gene annotation sumuary of transcriptome data of O. xuefengensis

Files

Categories

Transcriptome

Licence