EPMA data for the study Short-wavelength infrared spectroscopy and geochemistry of white mica from the Baiyanghe uranium district in the Xuemisitan uranium metallogenic belt, Northwest China

Published: 27 June 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/gwr7bhwcy5.1
Contributors:
Qingjun Xu,
Zhixin Zhang,
Chuan Zhang,
Fawang Ye,
Weichao Wu,
Ruiwei Li,
Xiaoqing Han,
Ding Wu,
Bangjie Guo

Description

Electron probe microanalysis data for the study Short-wavelength infrared spectroscopy and geochemistry of white mica from the Baiyanghe uranium district in the Xuemisitan uranium metallogenic belt, Northwest China

Files

Categories

Remote Sensing Database

License