Multiscale calculation data of Kevlar fiber drawing behavior

Published: 30 June 2020| Version 4 | DOI: 10.17632/gz3xbdfvmy.4
Contributors:
Bo Wang,
ZB M,
Dongyu Li,
Ke Zhang,
caihua zhou,
Mingfa Ren,
Tong Li

Description

Multiscale calculation data of Kevlar fiber drawing behavior

Files

Categories

Multiscale Analysis

License