A Full Enhanced Recovery After Surgery Program in Gynecologic Laparoscopic Procedures: A Randomized Controlled Trial

Published: 16 November 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/hhjd4726dz.1
Contributors:
Yuan Ren,
Dawei Sun,
Lijian Pei,
Xia Liu,
Ying Liu,
Haiyuan Liu

Description

The original datasets for the study ——A Full Enhanced Recovery After Surgery Program in Gynecologic Laparoscopic Procedures: A Randomized Controlled Trial

Files

Categories

Gynecological Surgery

License