Data for: Molecular cloning and functional analysis of TRAF6 from Yangzhou great white goose Anser anser

Published: 10 July 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/htxxxhvv2t.1
Contributors:
Zhiming Pan,
Chuang Meng,
Dan Xiong,
Xilong Kang,
Yaxin Guo,
Shizhong Geng,
Yingying Zhou,
Ying Xu,
Xin-an JIAO

Description

All raw data of Figures in "Molecular cloning and functional analysis of TRAF6 from Yangzhou great white goose Anser anser".

Files

Categories

Natural Sciences

License