Data for: Molecular cloning and functional analysis of TRAF6 from Yangzhou great white goose Anser anser

Published: 10 July 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/htxxxhvv2t.1
Contributors:
Zhiming Pan, Chuang Meng, Dan Xiong, Xilong Kang, Yaxin Guo, Shizhong Geng, Yingying Zhou, Ying Xu, Xin-an JIAO

Description

All raw data of Figures in "Molecular cloning and functional analysis of TRAF6 from Yangzhou great white goose Anser anser".

Files

Categories

Natural Sciences

Licence