UE Wrocław

Published: 2 December 2018| Version 2 | DOI: 10.17632/hyntpr6xm2.2
Contributor:
Agnieszka Szewczuk

Description

Streszczenie: Podejmowanie decyzji to proces, który ma na celu wybór najkorzystniejszego rozwiązania. Obejmuje on grupę operacji myślowych oraz obliczeniowych. Aby ulepszyć procesy decyzyjne wykorzystuje się różne metody i techniki oparte na dziedzinie matematycznej i statystycznej. Podejmowanie decyzji jest podstawowym warunkiem rozwiązywania większości problemów występujących w przedsiębiorstwie. W każdym przypadku analiza różnych decyzji wymaga porównania korzyści i kosztów różnych sposobów postępowania. Abstract: Making decisions is a process that aims to choose the best solution. It includes a group of thought and computational operations. To improve the decision-making processes, various methods and techniques based on the mathematical and statistical field are used. Making decisions is a basic condition for solving most problems occurring in the enterprise. In each case, the analysis of the various decisions requires a comparison of the benefits and costs of the different procedures. Zakończenie: Decyzje operacyjne związane są ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa i jego przynależnością do konkretnej branży. W tej grupie decyzji można wyróżnić obszary wyboru niezależne od przedsiębiorstwa, wynikające z cech jego sfery realnej, wyznaczające indywidualny profil ryzyka, oraz decyzje podlegające swobodnemu kształtowaniu (np. związane z pozycją rynkową przedsiębiorstw). Decyzje operacyjne związane są głównie ze zmianą i poziomem zysku operacyjnego, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, stanu aktywów obrotowych i źródeł ich finansowania.

Files

Categories

Finance

Licence