Data for: Expression of long non-coding RNA SFTA1P and its function in non-small cell lung cancer

Published: 15-06-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/j84h6nym3n.1
Contributors:
Geyu Liang,
Yanqiu Zhang,
Yuepu Pu,
lihong yin,
Xian Shen,
dandan du

Description

This dataset contains TCGA data for lung cancer and qRT-PCR data for tissue samples.

Files