Data for: Interactive Programs of MC-ICPMS Data Processing for 230Th/U Geochronology

Published: 8 March 2019| Version 4 | DOI: 10.17632/j8kmdgkvs8.4
Contributors:
Qingfeng Shao, Chun-Yuan Huang, Ze-Bo Liao, Jennifer Arps, Yu-Chen Chou, Chun-Hua Li, Xing-Gong Kong

Description

Matlab programs for MC-ICPMS U-Th data processing

Files

Categories

Data Processing

Licence