Data for: Influence of Co/Mn ratio on the magnetic order of Ca3Co1+xMn1-xO6 compounds

Published: 21 May 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/jsbrhy9jv2.1
Contributors:
Yuling Su,
Yongqiang Wang,
Jinjin Guo,
Gebru Zerihun,
Chenfei Shi,
Gaoshang Gong,
Yang Qiu

Description

Refined parameters of XRD pattern

Files

Categories

Diffraction

License