Data for: Influence of Co/Mn ratio on the magnetic order of Ca3Co1+xMn1-xO6 compounds

Published: 21 May 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/jsbrhy9jv2.1
Contributors:
Yuling Su, Yongqiang Wang, Jinjin Guo, Gebru Zerihun, Chenfei Shi, Gaoshang Gong, Yang Qiu

Description

Refined parameters of XRD pattern

Files

Categories

Diffraction

Licence