Original data for "JMJD4-demethylated RIG-I prevents hepatic steatosis and carcinogenesis"

Published: 28 January 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/jvn3t64p8j.1
Contributors:
Zhenyang Li,
Ye Zhou,
Kaiwei Jia,
Yingyun Yang,
Liyuan Zhang,
Suyuan Wang,
Mu Wang,
Yunhui Li,
Nan Li,
Yizhi Yu,
Xuetao Cao,
Jin Hou

Description

Raw data for "JMJD4-demethylated RIG-I prevents hepatic steatosis and carcinogenesis"

Files

Categories

Western Blot, Real-Time Polymerase Chain Reaction, Image Analysis

License