Original data for "JMJD4-demethylated RIG-I prevents hepatic steatosis and carcinogenesis"

Published: 6 October 2022| Version 6 | DOI: 10.17632/jvn3t64p8j.6
Contributors:
Zhenyang Li,
Ye Zhou,
Kaiwei Jia,
Yingyun Yang,
Liyuan Zhang,
Suyuan Wang,
YUE DONG,
Mu Wang,
Yunhui Li,
Shan Lu,
Wannian Zhang,
Luxin Zhang,
Yiwen Fan,
Dingji Zhang,
Nan Li,
Yizhi Yu,
Xuetao Cao,
Jin Hou

Description

Raw data for "JMJD4-demethylated RIG-I prevents hepatic steatosis and carcinogenesis"

Files

Categories

Western Blot, Immunohistochemistry, Real-Time Polymerase Chain Reaction, Image Analysis

License