Data for: Glucose Oxidase Modified Fenton Reactions for in-situ ROS Generation and Potential Application in Groundwater Remediation

Published: 13 April 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/jxscffsmnz.1
Contributor:
Hui Liu

Description

Data for 'Glucose Oxidase Modified Fenton Reactions for in-situ ROS Generation and Potential Application in Groundwater Remediation' by Yao Huang, Hui Liu*, Shan Liu, Cui Li and Songhu Yuan

Files