Data for: Mechanisms behind hazard perception of warning signs: An EEG study

Published: 24 February 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/k3bnw2kg4y.1
Contributors:
Qingguo Ma, longfei zhu, Linfeng Hu, Xiaoxu Bai

Description

Data for hazard perception of warning signs

Files

Categories

Database

Licence