Data for: Imatinib suppressed M2-like polarization of macrophages contributes to its role in inhibiting tumor metastasis

Published: 15 May 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/kxcf8rx5xc.1
Contributors:
Ling Ding,
Zhangting Yao,
Bo Zhang,
Guikai Liang,
霞青 许,
Bo Yang,
Xi Chen,
Jieqiong Zhang,
Qiaojun He,
Fengqi Yao

Description

raw data of western blot

Files