Data for: Imatinib suppressed M2-like polarization of macrophages contributes to its role in inhibiting tumor metastasis

Published: 15 May 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/kxcf8rx5xc.1
Contributors:
Ling Ding, Zhangting Yao, Bo Zhang, Guikai Liang, Xiaqing Xu, Bo Yang, Xi Chen, Jieqiong Zhang, Qiaojun He, Fengqi Yao

Description

raw data of western blot

Files

Categories

Western Blot

Licence