Data for: A particle-size regulated approach to producing high strength gasification-coke by blending a larger proportion of long flame coal

Published: 24 April 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/m2wby5v22p.1
Contributors:
Jiejie Huang, Yitian Fang, Chunyu Li, Zhiqing Wang, Qingyan Meng, Zhirong Yang

Description

Comparisons of steam gasification reactivity of gasification-coke and long flame coal

Files

Categories

Gasification, Low Rank Coal

Licence