Data for: A particle-size regulated approach to producing high strength gasification-coke by blending a larger proportion of long flame coal

Published: 24 April 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/m2wby5v22p.1
Contributors:
Jiejie Huang,
Yitian Fang,
Chunyu Li,
wang zhiqing,
Qingyan Meng,
Zhirong Yang

Description

Comparisons of steam gasification reactivity of gasification-coke and long flame coal

Files

Categories

Gasification, Low Rank Coal

License