Data for: Racemic phenylpropanoids from the root bark of Ailanthus altissima (Mill.) Swingle with cytotoxicity against hepatoma cells

Published: 20-09-2018| Version 1 | DOI: 10.17632/m37n5djzyh.1
Contributors:
Xiao-Xiao Huang,
Bin Lin,
Zhi-Kang Duan,
Guo-Dong Yao,
Shao-Jiang Song,
Jing-Jie Chen,
Xiao-Bo Wang,
Zhi-Yang Yan

Description

IR,UV,NMR,Chiral HPLC separation profile of 1a/1b to 4a/4b

Files