iScience-S-21-00425, Xin, Deng

Published: 11 March 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/mb25x9t4m7.1
Contributors:
Haoran Xin, Fang Deng, Meiyu Zhou, Rongfeng Huang, Xiaogen Ma, He Tian, Yan Tan, Xinghua Chen, Dan Deng, Guanghou Shui, Zhihui Zhang, Min-Dian Li

Description

Original data and supplementary tables. iScience (2020), DOI: 10.2139/ssrn.3782778

Files

Institutions

Third Military Medical University Southwest Hospital

Categories

Lipidomics, Systems Biology, Metabolomics, Circadian Rhythm, Metabolism, Transcriptomics, Chronobiology

Licence