Data for: Effects of Particle Contact Characteristics on Heat Transfer Performance of Calcined Petroleum Coke Heat Exchanger

Published: 14 January 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/mdxzzfbscw.1
Contributors:
Bin Zheng,
yongqi liu,
Chong Zhao,
Jiguo Xu,
Peng Sun,
Shuai Tang,
Kai Zhang

Description

The numerical simulation

Files

Categories

Numerical Modeling

License