Data for: Effects of Particle Contact Characteristics on Heat Transfer Performance of Calcined Petroleum Coke Heat Exchanger

Published: 14 January 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/mdxzzfbscw.1
Contributors:
Bin Zheng, yongqi liu, Chong Zhao, Jiguo Xu, Peng Sun, Shuai Tang, Kai Zhang

Description

The numerical simulation

Files

Categories

Numerical Modeling

Licence