Data for: Comparison between low-dose chemotherapy and surgery for the treatment of extremity-associated solitary bone lesions in children with Langerhans cell histiocytosis in South China: a case-control study

Published: 21 February 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/mm82syhgg8.1
Contributors:
Gang Huang, Jiajun Zhang, Weihai Liu, Xiaoshuai Wang, Hongyi Li, Jingnan Shen, Junqiang Yin, Changye Zou, Jian Tu, Xianbiao Xie, Yongqian Wang, Hongbo Li

Description

Demographic characteristics and QOL data.

Files

Categories

Demographics

Licence