Holocene pollen data (percentages and pollen counts) for Lake Woniupaozi

Published: 11 April 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/mmb5b3mcvh.1
Contributors:
Jing Wu, weihe ren, Qiaoyu Cui, Yuzhen Ma, Laurent Marquer, Hongwei Meng, zeyang zhu, guoqiang chu, Jiaqi Liu

Description

Holocene pollen data (percentages and pollen counts) for Lake Woniupaozi

Files

Institutions

Institute of Geology and Geophysics Chinese Academy of Sciences

Categories

Pollen

Licence