Data for: Effect of melt hydrogenation on microstructure evolution and tensile properties of (TiB+TiC)/Ti-6Al-4V composites

Published: 3 April 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/mnv6xz8tcf.1
Contributors:
Liang Wang, Hui Yan, Liangshun Luo, JingJie Guo, Luobin Zhang, Binbin Wang, Hengzhi Fu, Yanqing Su, RuiRun Chen

Description

Effect of melt hydrogenation on microstructure evolution and tensile properties of (TiB+TiC)/Ti-6Al-4V composites

Files

Categories

Hydrogenation

Licence