Data for: A modified formula of thermal focal length for lamp pumping Cr,Er:YSGG crystal with high performance 2.79 μm laser

Published: 3 March 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/mz7bfjrdxn.1
Contributors:
Dunlu Sun, Shaotang Yin, Huili Zhang, Xiaolin Chen, Lunzhen Hu, Maojie Cheng, Cong Quan, Xuyao Zhao, Zhongqing Fang, Jianqiao Luo, Qingli ZHANG

Description

These dataset is the original data of paper "A modified formula of thermal focal length for lamp pumping Cr,Er:YSGG crystal with high performance 2.79 μm laser".

Files

Categories

Thermal Analysis, Solid-State Laser

Licence