Zircon records the magmatism transition in the Ningwu iron oxide-apatite (IOA) ore district, eastern China: Implication for identification of the potential fertile magma of IOA deposit

Published: 28 May 2024| Version 1 | DOI: 10.17632/n2nb382x9m.1
Contributors:
Chao Duan, Yanhe Li, Jingwen Mao, Xuyang Meng, Kejun Hou, Qian Wang, Qiu Wan, Zengjie Zhang, Tianshun Wang, Lingxuan Zhang

Description

Table S1, Zircon LA-ICP-MS U-Pb age data of andesite from Dawangshan formation and granodiorite porphyry from Dongshan open pit at Ningwu; Table S2, Zircon SIMS U-Pb age data of diorite porphyry from Dawangshan formation, biotite diorite porphyry from Gushan formation, and granodiorite porphyry from Heshangqiao open pit at Ningwu; Table S3, Zircon trace element data of syn-/ post- iron oxide-apatite mineralization igneous rocks at Ningwu ore district and syn- mineralization intrusion at Luzong ore district.

Files

Categories

Geology, Economic Geology

Funding

National Key Research and Development Program of China

2022YFC2903703

National Natural Science Foundation of China

42172102, 41473014

Licence