Data for: Variation of the Asian summer monsoon since the Last Glacial-interglacial recorded in a stalagmite from Southwest China

Published: 11 March 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/n3md8f239y.1
Contributors:
Ting-Yong LI,
Junyun Li,
Zhang jian,
tea huang,
Yao Wu,
Tao Wang,
Chao-Jun Chen,
Chuan-Chou Shen,
Si-Ya Xiao,
Tsai-Luen Yu

Description

U-Th dating and stable oxygen and carbon isotopes of stalagmite from Southwest China which covering the period of 3.6-118.1 ka BP.

Files