Data for: Icariin induces irisin/FNDC5 expression in C2C12 cells via the AMPK pathway

Published: 2 May 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/n4948bzmsw.1
Contributors:
Xu Jin-Wen, Li-Na Ding, Ning-Xi Zeng, Sui-Qing Chen, Shu-Hui Zheng, Hai-Mei Liu, RUN-MEI Li

Description

WB band

Files

Categories

Western Blot

Licence