Data for: Icariin induces irisin/FNDC5 expression in C2C12 cells via the AMPK pathway

Published: 2 May 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/n4948bzmsw.1
Contributors:
Xu Jin-Wen,
Li-Na Ding,
Ning-Xi Zeng,
Sui-Qing Chen,
Shu-Hui Zheng,
Hai-Mei Liu,
RUN-MEI Li

Description

WB band

Files

Categories

Western Blot

License