Data for: Two new alkaloids isolated from Traditional Chinese Medicine Binglang the fruit of Areca catechu

Published: 23 August 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/n4rwdf6k27.1
Contributors:
Wei Wang,
Hanwen Yuan,
Muhammad daniyal,
Yanmei Peng,
Yingkai Liu,
Bin Li,
Dianbo Tan,
Huanghe Yu,
Mengru Cao,
Qingling Xie,
Yuqing Jian,
Muhammad Iqbal Choudhary,
Atta-ur Rahman,
Caiyun Peng

Description

supplementary materials

Files

Categories

Natural Product

License