Data for: Two new alkaloids isolated from Traditional Chinese Medicine Binglang the fruit of Areca catechu

Published: 23 August 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/n4rwdf6k27.1
Contributors:
Wei Wang, Hanwen Yuan, Muhammad daniyal, Yanmei Peng, Yingkai Liu, Bin Li, Dianbo Tan, Huanghe Yu, Mengru Cao, Qingling Xie, Yuqing Jian, Muhammad Iqbal Choudhary, Atta-ur Rahman, Caiyun Peng

Description

supplementary materials

Files

Categories

Natural Product

Licence