Data for: Two new alkaloids isolated from Traditional Chinese Medicine Binglang the fruit of Areca catechu

Published: 23 August 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/n4rwdf6k27.1
Contributors:
Wei Wang,
Hanwen Yuan,
Muhammad daniyal,
Yanmei Peng,
Yingkai Liu,
Bin Li,
Dianbo Tan,
Huanghe Yu,
Mengru Cao,
Qingling Xie,
Yuqing Jian,
Muhammad Iqbal Choudhary,
Atta ur Rahman,
Caiyun Peng

Description

supplementary materials

Files

Categories

Natural Product

License