Data for: Application of dual-enzyme nanoflower in the epoxidation of alkenes

Published: 2 November 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/nbpwftj863.1
Contributors:
Lei Wang,
Rui Zhao,
Xiao Chen,
Meixi Li,
Chunyu Wang,
Zhi Wang,
Yuwen Ma,
Liu Zhang

Description

SEM images and NMR data of products

Files

Categories

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, Scanning Electron Microscopy

License