Data for: A global database and analyses of (4) Vesta craters

Published: 29 August 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/nhkj922nmm.1
Contributors:
Zongyu Yue,
Zhaoqin LIU,
Kaichang Di,
Jianzhong Liu,
Shujuan Sun,
Greg Michael,
Sheng GOU

Description

Crater database for (4) Vesta.

Files

Categories

Database

License