Data for: Cytotoxic and antibacterial triterpenoids from the roots of Morinda officinalis var. officinalis

Published: 24 December 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/nwnjx7g7h6.1
Contributors:
Hua Zhang, Hui-Juan Zhai, Qianqian Zhang, Jin-Hai Yu, Jun-Sheng Zhang, Xiu-Qing Song, Hai-Shan Liu, yuying zhang

Description

Supplementary data including IR, MS and NMR spectra for all new compounds

Files

Categories

Spectroscopy

Licence