Data for: Cytotoxic and antibacterial triterpenoids from the roots of Morinda officinalis var. officinalis

Published: 24 December 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/nwnjx7g7h6.1
Contributors:
Hua Zhang,
Hui-Juan Zhai,
Qianqian Zhang,
Jin-Hai Yu,
Jun-Sheng Zhang,
Xiu-Qing Song,
Hai-Shan Liu,
yuying zhang

Description

Supplementary data including IR, MS and NMR spectra for all new compounds

Files

Categories

Spectroscopy

License