Data for: Anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of the ethanol extract of Arenga pinnata (Wurmb) Merr. fruit

Published: 28 November 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/nxf3542947.1
Contributors:
Hongbin Xiao, Jinhai Huo, Luqi Huang, Yan Zhuang, Fengjin Li, Weiming Wang

Description

Raw data: Anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of the ethanol extract of Arenga pinnata (Wurmb) Merr. fruit

Files

Categories

Database

Licence