Data for: A Gray-box Performance Model for Apache Spark

Published: 27 June 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/nzgxv85ftd.1
Contributors:
Shengfei Shi,
Hong Gao,
Zemin Chao,
Jizhou Luo,
Hongzhi Wang

Description

experiment data

Files

Categories

Cloud Computing

License