Data for: Home Enteral Nutrition for Infants after Gastrointestinal Surgery

Published: 5 June 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/nzxnxxs8y6.1
Contributors:
Weibing Tang,
Jie Zhang,
Xiaoqun Xu,
Xiaofeng Lv,
Qiming Geng,
Weiwei Jiang

Description

data

Files

Categories

Pediatric Surgery

License