Data for: Wear debris of friction materials for linear standing-wave ultrasonic motors: theory and experiments

Published: 13 February 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/p6j2jbr2y4.1
Contributors:
Yanhu ZHANG,
Yongchong Fu,
Li Quan,
Xijun Hua,
QU Jian-Jun

Description

Raw data for the paper titled by "Wear debris of friction materials for linear standing-wave ultrasonic motors: theory and experiments"

Files

Categories

Collomia rawsoniana

License