Active dissolved organic nitrogen cycling hidden in large river and environmental implications

Published: 16-04-2021| Version 1 | DOI: 10.17632/pkfmj7zy67.1
Contributors:
Zhenwei Yan,
Na Yang,
Maojun Yan,
Xiaosong Zhong,
Yu Zhang,
Zhou Liang,
Yu Xin

Description

This is a dataset for "Active dissolved organic nitrogen cycling hidden in large river and environmental implications", including: (1) Sequence data (2) Chemical parameters

Files