Propranolol for the treatment of ulcerated infantile hemangiomas: a prospective study

Published: 16-04-2021| Version 1 | DOI: 10.17632/ptrrxtn689.1
Contributors:
Yi Ji,
Kaiying Yang,
Jiangyuan Zhou,
Xuepeng Zhang,
Bo Xiang,
Xian Jiang,
Xuewen Xu,
Tong Qiu,
Shiyi Dai,
Feiteng Kong,
Guoyan Lu,
Qingxia Qiu,
Yongbo Zhang,
Siyuan Chen

Description

Supplementary materials for our research article titled "Propranolol for the treatment of ulcerated infantile hemangiomas: a prospective study" include: Supplementary Table 1, Supplementary Figure 1-3. The figures show the skin lesions caused by hemangiomas. The table provides information on summary of grade 1 and higher adverse events attributable to propranolol.

Files