Data for: Canopy gaps accelerate soil organic carbon retention by soil microbial biomass in the organic horizon in a subalpine fir forest

Published: 4 February 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/pyk3z86mx8.1
Contributors:
Wanqin Yang, bo Tan, Xinhua He, li Zhang, Yang Liu, Zhenfeng Xu, Jian Zhanga, Fuzhong Wu, li Guo

Description

The data include raw data and processed data about the specific mass of the organic horizon, microbial biomass C, N and P, total C, N and P, environment factors (soil temperature, snow depth) from canopy to gaps in a subalpine fir forest

Files

Categories

Microbial Biomass in Soil

Licence