Data for: Dövlət fəaliyyətində innovativ texnologiyaların inkişaf perspektivləri

Published: 25 April 2024| Version 2 | DOI: 10.17632/pzt8vyrkmj.2
Contributor:
Ophelya Mazanova

Description

məqalədə dövlətin idarə edilməsi üzrə innovativ texnologiyaların inkişaf perspektivlərindən danışılır. Bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübələrdən nümunələr göstərilir. Dövlətə xidməti yanaşmanın əsas mahiyyətinin elektron hökumətin formalaşmasına, planlaşdırma və kommunikativ texnologiyalarına nəzarətə, onlayn xidmətlərin inkişafına, çoxtərəfli əlaqələrin formalaşmasına, hökumətin idarə olunmasında vətəndaşların aktiv iştirakına istiqamətləndiriməsi bildirilir.. Yerli və xarici ədəbiyyatda “dövlət xidmətləri”, “xidmətlər dövləti”, “hüquqi dövlət” terminlərinə vahid yanaşmanın formalaşmadığından söhbət açılır. Təşkiletmənin xüsusi siyası forması olan “dövlət xidmətləri”, “xidmətlər dövləti”, “hüquqi dövlət” kimi innovasiya sistemləri layiqli insanın həyat fəaliyyətinin sosial-hüquqi təminatına yönləndirildiyindən bəhs edilir. Dövlətin praktiki idarəedilməsində innovativ metodların tətbiqi elektron hökumət texnologiyalarından istifadə etməklə həyata keçirildiyi vurğulanır.

Files

Categories

Social Sciences, Economy

Licence