Newcastle disease virus induced ferroptosis through nutrient deprivation and ferritinophagy in tumor cells

Published: 29 June 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/r27s7f2yyh.1
Contributors:
xianjin kan,
Yuncong Yin ,
Cuiping Song ,
Lei Tan ,
Xusheng Qiu,
Ying Liao,
Weiwei Liu,
Songshu Meng,
Yingjie Sun,
Chan Ding

Description

Lead Contact

Files

Categories

Database

License