Newcastle disease virus induced ferroptosis through nutrient deprivation and ferritinophagy in tumor cells

Published: 29 June 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/r27s7f2yyh.1
Contributors:
xianjin kan, Yuncong Yin , Cuiping Song , Lei Tan , Xusheng Qiu, Ying Liao, Weiwei Liu, Songshu Meng, Yingjie Sun, Chan Ding

Description

Lead Contact

Files

Categories

Database

Licence